Co się zmienia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi od 31 maja 2019 r.?

Z dniem 31 maja 2019 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zmiany te są związane z elektronizacją postępowania przed sądami administracyjnymi.
Po pierwsze, wprowadzono możliwość wnoszenia do sądu administracyjnego dokumentów elektronicznych przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Sąd potwierdza wniesienie pisma w tej formie przez przesłanie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny. Datą wniesienia takiego pisma jest określona w urzędowym poświadczeniu odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu lub właściwego organu.
Kolejna zmiana polega na wprowadzeniu możliwości doręczania przez sąd pism i orzeczeń w formie dokumentu elektronicznego. Doręczenie pism przez sąd następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełniła jeden z następujących warunków:

  • wniosła pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu lub organu, za pośrednictwem którego składane jest pismo;
  • wystąpiła do sądu o takie doręczenie i wskazała sądowi adres elektroniczny;
  • wyraziła zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskazała sądowi adres elektroniczny.

Jeżeli strona w którymś momencie zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sąd doręcza pismo w sposób tradycyjny – najczęściej za pośrednictwem Poczty Polskiej. W związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę doręczeń elektronicznych zobowiązano strony oraz ich przedstawicieli do zawiadamiania sądu nie tylko o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby, ale również o każdej zmianie adresu elektronicznego.
Pojawił się także wymóg podawania przez stronę wnoszącą pismo (zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej) numerów jednoznacznie identyfikujących dany podmiot, tj. numeru PESEL – w przypadku osób fizycznych, a jeśli chodzi o strony niebędące osobami fizycznymi – numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numeru identyfikacyjnego REGON albo numeru w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numeru identyfikacji podatkowej.
Wprowadzono także zasady tworzenia i udostępniania akt w postaci elektronicznej oraz uregulowano jakie czynności sądu mogą być utrwalane w systemie teleinformatycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *