Co zrobić gdy organ terminu nie przywróci?

Po rozpatrzeniu prośby o przywrócenie terminu organ właściwy w danej sprawie wydaje postanowienie. Może nim przywrócić termin i wtedy sprawa toczy się dalej. Może też odmówić przywrócenia terminu i wówczas wnoszący o przywrócenie terminu powinien złożyć zażalenie na takie postanowienie. Rozpatrzy je organ odwoławczy i do niego należy je kierować, ale za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie przywrócenia terminu. 
 
Postanowienie o przywróceniu terminu / o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia wydaje organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. Podanie o przywrócenie terminu, skierowane do organu II instancji (tego, który rozpatrywałby odwołanie albo zażalenie) wnosi się do organu I instancji, który następnie przekazuje je organowi odwoławczemu (II instancji) wraz z odwołaniem lub zażaleniem. Postanowienie, którym organ II instancji odmawia przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia jest ostateczne, tzn. nie przysługuje od niego zażalenie do innego organu w postępowaniu administracyjnym. Postanowienie to zamyka postępowanie w sprawie. W związku z tym służy na nie skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
 
Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej, na żądanie strony, może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia. Takie żądanie należy zawrzeć w piśmie zawierającym prośbę o przywrócenie terminu. Organ może to zrobić, ale nie musi. Na postanowienie organu o wstrzymaniu albo odmowie wstrzymania decyzji / postanowienia nie służy zażalenie. 
 
Należy pamiętać, że nie ma możliwości przywrócenia terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *