Co zrobić gdy termin na dokonanie czynności w postępowaniu przed organem upłynął?

Zdarza się, że termin w postępowaniu administracyjnym upłynie. Wówczas można skorzystać z instytucji przywrócenia terminu. Należy jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji będzie to możliwe. W Kodeksie postępowania administracyjnego przewidziano bowiem ograniczenia w ubieganiu się o przywrócenie terminu, którymi są przede wszystkim czas, w którym można to zrobić oraz brak winy strony w uchybieniu terminu. W celu uzyskania przywrócenia terminu w postępowaniu przed organem administracji publicznej należy:

  1. złożyć pismo do organu administracji publicznej, który jest właściwy w danej sprawie – właściwym jest ten organ, przed którym dana sprawa się toczy.
  2. złożyć pismo w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu – o tym jak liczyć termin w postępowaniu administracyjnym pisałam tutaj.
  3. w piśmie tym wskazać osobę, od której pochodzi, jej adres i żądanie, tj. prośbę o przywrócenie terminu, oraz uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy zainteresowanego. Strona nie ma obowiązku udowodnienia okoliczności braku winy. Musi je jedynie uprawdopodobnić, tzn. uwiarygodnić. Niemniej jednak w interesie strony leży jak najrzetelniej te okoliczności przedstawić. Co w sytuacji gdy organ po zapoznaniu się z okolicznościami przedstawionymi we wniosku o przywrócenie terminu ma wątpliwości co do braku winy strony w jego uchybieniu? Wielokrotnie w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiało się pytanie czy organ powinien wówczas podjąć jakieś czynności w celu wyjaśnienia tych okoliczności. Sądy orzekały różnie. Jedne uznawały, że nie można wymagać od organu, aby wyjaśniał przyczyny uchybienia terminu za stronę. Inne natomiast wskazywały, że obowiązek zainteresowanego uprawdopodobnienia okoliczności braku winy w uchybieniu terminu nie zwalnia organu od prowadzenia postępowania wyjaśniającego w tym zakresie. Niezależnie od tego, który pogląd uznamy za właściwy, we własnym interesie należy przedstawić wszystkie argumenty na poparcie swojego wniosku, ponieważ nie wiadomo jakie stanowisko w tej sprawie zajmie organ, a w przypadku dalszego postępowania – sąd administracyjny. Przyjmuje się, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy zainteresowanego wtedy, gdy dopełnienie czynności w terminie stało się niemożliwe z powodu trudnej do przezwyciężenia przeszkody, niezależnej od osoby zainteresowanej.
  4. jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnić czynności, dla której określony był termin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *