Dwie najważniejsze rzeczy o decyzji o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wydawana w przypadku zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Po pierwsze – jak jest wydawana?

Co do zasady wydaje ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wyjątek stanowią tereny zamknięte (o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa), co do których taką decyzję wydaje wojewoda. Zanim jednak ww. organ wyda decyzję o warunkach zabudowy, musi uzyskać uzgodnienia innych organów – oczywiście nie wszystkich w każdej sprawie, ale w zależności od tego jakiego terenu decyzja ma dotyczyć. W tym celu zwraca się o takie uzgodnienie do:

 • ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych;
 • wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków;
 • dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;
 • właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych;
 • właściwego organu administracji geologicznej – w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych;
 • starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne;
 • dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w odniesieniu do innych obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
 • właściwego zarządcy drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;
 • ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Po drugie – kiedy jest wydawana?

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczy tych terenów, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 • teren ma dostęp do drogi publicznej;
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie poprzedniej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi, zawartymi w ustawach takich jak Prawo wodne, o ochronie przyrody, Prawo geologiczne i górnicze i wielu innych.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, przy czym wnioskodawca nie musi legitymować się prawem do nieruchomości. Oznacza to między innymi, że wnioskodawca nie musi być właścicielem nieruchomości. Ponadto decyzję o warunkach zabudowy można przenieść na rzecz innej osoby. Organ ma taki obowiązek, jeżeli strona, na rzecz której decyzja została wydana, wyrazi na to zgodę, a osoba, na rzecz której decyzja ma być przeniesiona, przyjmuje wszystkie zawarte w niej warunki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *