Elementy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Przygotowując skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego należy w niej zawrzeć wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jeśli tego nie zrobimy i wskutek tego skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu, sąd wezwie nas co prawda do uzupełnienia określonych warunków formalnych, ale przedłuży to postępowanie. Jeżeli natomiast braki formalne skargi nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, sąd skargę odrzuci bez rozważenia jej merytorycznej zasadności.

W skardze powinny się więc znaleźć następujące elementy:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowana;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adresu do doręczeń, lub siedziby i adresów stron, a jeśli strona działa przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, to również analogicznie ich dane w tym zakresie;
 • numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, a w przypadku strony niebędącej osobą fizyczną numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej;
 • oznaczenie rodzaju pisma, a więc że jest to skarga;
 • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
 • oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;
 • oznaczenie przedmiotu sprawy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego oraz wniosków, czyli czego domaga się skarżący;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników (dowód uiszczenia wpisu, pełnomocnictwo, odpisy skargi i załączników dla pozostałych uczestników postępowania i ewentualne inne w zależności od danej sprawy);
 • oznaczenie adresu elektronicznego (e-mail), jeżeli co prawda nie wnosimy skargi w formie dokumentu elektronicznego, ale chcemy, żeby sąd doręczał nam pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • jeżeli chodzi o skargę wnoszoną w formie dokumentu elektronicznego, to powinna ona zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisana przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Takiego podpisu wymagają także załączniki wnoszone w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego nie dołącza się odpisów.

Obraz Kevin Phillips z Pixabay 

One Reply to “Elementy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *