Emerytury kobiet urodzonych w 1953 roku – wyrok TK – cz. 1

Wyrokiem z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Tym samym Trybunał uznał za niedopuszczalny mechanizm obliczania podstawy emerytury powszechnej kobiet urodzonych w 1953 r., który zakładał potrącenie kwot pobieranej przez nie wcześniejszej emerytury. W konsekwencji powyższego orzeczenia osobom, które na podstawie zakwestionowanego przepisu przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 r., przysługuje prawo tzw. sanacji konstytucyjności wynikającej z art. 190 ust. 4 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania. Zasady i tryb postępowania będzie uzależniony od tego, na jakim etapie zakończyło się postępowanie w sprawie przyznania emerytury powszechnej i czy w ogóle zostało wszczęte. Temat ten pojawia się na blogu, ponieważ w wyniku orzeczenia TK będą wszczynane / wznawiane m. in. postępowania administracyjne przez ZUS. Więcej na ten temat w kolejnym poście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *