Ile czasu ma organ na załatwienie sprawy?

Oczywistym jest, że każdy udający się do urzędu petent chce mieć sprawę załatwioną jak najszybciej. Żeby zmobilizować organy, a w praktyce ich pracowników, do działania, ustawodawca w Kodeksie postępowania administracyjnego przewidział terminy na załatwienie spraw administracyjnych.

  1. Co do zasady organ powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki.
  2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy jasne, które nie wymagają prowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających. Dzieje się tak na przykład w przypadku gdy strona od razu z wnioskiem o wszczęcie postępowania przedstawiła potrzebne dokumenty na poparcie swoich żądań. Podobnie w sytuacji gdy żądanie strony oparte jest o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, albo możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
  3. Nie później niż w terminie miesiąca powinna zostać załatwiona sprawa, która wymaga postępowania wyjaśniającego. Trzeba przy tym pamiętać, że do tego terminu nie wlicza się okresów potrzebnych na uzupełnienie dowodów przez stronę, np. dostarczenia dokumentów, jak również opóźnień spowodowanych z winy strony.
  4. Termin nie dłuższy niż dwa miesiące ma organ na załatwienie sprawy skomplikowanej. Za sprawę skomplikowaną należy uznać taką, która wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego lub dogłębnej analizy stanu prawnego. O tym czy sprawa jest skomplikowana decyduje organ, a więc w praktyce pracownik organu. Nie ma jednak zupełnej swobody w tym zakresie, ponieważ w przypadku gdy z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy, musi liczyć się z odpowiedzialnością porządkową, dyscyplinarną albo inną przewidzianą w przepisach prawa.
  5. W postępowaniu odwoławczym organ powinien załatwić sprawę w ciągu miesiąca od otrzymania odwołania.
  6. Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie miesiąca, organ jest obowiązany załatwić sprawę w postępowaniu uproszczonym.
  7. Ponadto należy pamiętać, że w przepisach szczególnych mogą zostać przewidziane inne terminy na załatwienie spraw danego rodzaju.

Organ ma obowiązek zawiadomić strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, również z przyczyn niezależnych od organu. W zawiadomieniu powinien podać przyczyny zwłoki, wskazać nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia.

Zdjęcie autorstwa Black ice z Pexels

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *