Jak skarżyć decyzje administracyjne?

Środkiem zaskarżenia decyzji administracyjnych jest skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargą można także zaskarżyć inne orzeczenia organów administracyjnych, np. niektóre postanowienia, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Co do zasady uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Prawo do wniesienia skargi może zostać również przewidziane dla innych podmiotów w ustawach szczególnych.

O czym trzeba pamiętać przy wnoszeniu skargi
  1. Jeżeli osobie, która chce wnieść skargę służyły środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, skargę można wnieść po wyczerpaniu tych środków. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia (zażalenie, odwołanie, ponaglenie), ponieważ nie został przewidziany w ustawie albo strona już z niego skorzystała. Krótko mówiąc, najpierw trzeba „wykorzystać” możliwości zaskarżenia decyzji w postępowaniu administracyjnym, a dopiero potem można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Na przykład jeśli w danej sprawie została wydana decyzja przez organ pierwszej instancji, od której przysługiwało stronie odwołanie do organu drugiej instancji, to strona może wnieść skargę, jeżeli wcześniej złożyła odwołanie.
    Czasem stronie przysługuje nie odwołanie, ale wniosek do organu, który wydał decyzję o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wtedy strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z prawa do wniesienia tego wniosku. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy organem, który wydał decyzję jest konsul. Wówczas prawo do wniesienia skargi bez wcześniejszego skorzystania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje.
  2. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Warto o tym pamiętać, ponieważ jeżeli skarga zostanie wniesiona po terminie, sąd ją odrzuci. Wyjątkiem jest skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, którą można wnieść w każdym czasie, jednak po wcześniejszym wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.
  3. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.
  4. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Wykonanie aktu lub czynności w całości albo w części może wstrzymać organ – z urzędu lub na wniosek skarżącego. Po przekazaniu sądowi skargi postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności może wydać sąd, ale na wniosek skarżącego i gdy są spełnione ustawowo określone warunki.
  5. Skarga powinna zawierać elementy określone w ustawie z 30 sierpnia 202 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.). Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.
  6. Skarga powinna być opłacona, chyba że strona jest zwolniona od kosztów sądowych. Wysokość wpisu w poszczególnych sprawach została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

 

2 Replies to “Jak skarżyć decyzje administracyjne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *