Kiedy można usunąć drzewo lub krzew bez zezwolenia?

Dzisiaj wracam do rozpoczętego kiedyś tematu o drzewach, krzewach i ich usuwaniu. Czas na pytanie dla właścicieli nieruchomości najważniejsze – kiedy i w jaki sposób można usunąć drzewo lub krzew bez zezwolenia? Istnieje kilkanaście przypadków, w których można to zrobić.

Nie wymaga zezwolenia usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, pod warunkiem, że są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że właściciel nieruchomości jest obowiązany zgłosić zamiar usunięcia drzewa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta albo wojewódzkiego konserwatora zabytków (gdy planowane usunięcie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków), jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie takie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W związku z tym zanim drzewo usuniemy, powinniśmy dokonać powyższych pomiarów. Następnie wójt, burmistrz, prezydent miasta albo wojewódzki konserwator zabytków dokonuje oględzin drzewa, z których sporządza się protokół. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin organ ten nie wniósł sprzeciwu, drzewo może zostać usunięte. Kiedy organ wniesie sprzeciw? Ma taki obowiązek, jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa, na którego usunięcie potrzebne jest zezwolenie. Ponadto należy pamiętać, że organ może (ale nie musi) wnieść sprzeciw, gdy drzewo znajduje się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu lub obszaru Natura 2000. Organ może także wnieść sprzeciw w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznania go za pomnik przyrody. Sprzeciw stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Za usunięcie drzewa nie ponosi się wówczas opłaty. Organ może również przed upływem 14 dni od dnia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie to uprawnia do usunięcia drzewa, ponieważ organ po wydaniu takiego zaświadczenia nie może już wnieść sprzeciwu. Drzewo powinno zostać usunięte w ciągu 6 miesięcy od oględzin. Jeżeli tak się nie stanie, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jak wyżej wskazałam, bez zezwolenia można usuwać tylko drzewa lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie Prawa budowlanego, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m². Jeżeli krzew albo skupisko krzewów rosnące na nieruchomości przekracza ww. powierzchnię, to trzeba uzyskać zezwolenie na ich usunięcie. Bez zezwolenia można także usunąć drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Problemu nie ma również w przypadku drzew lub krzewów owocowych. Jeśli jednak rosną na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni (np. parku, promenady, ogrodu jordanowskiego, cmentarza), wtedy zezwolenie jest potrzebne.

Nie jest potrzebne zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Kolejny przypadek usuwania drzew bez zezwolenia dotyczy złomów i wywrotów. Złom to drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej. Wywrot natomiast to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku takich działań.
Jeżeli usunięcia dokonują jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właściciele urządzeń przesyłowych, zarządcy dróg, zarządcy infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, to w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
Drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty mogą być także usuwane przez inne niż wyżej wymienione podmioty lub osoby, np. przez właściciela nieruchomości. Zanim jednak to nastąpi, właściciel musi zawiadomić organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, a więc wójta, burmistrza, prezydenta miasta albo wojewódzkiego konserwatora zabytków, o potrzebie jego usunięcia. Wówczas organ ten przeprowadza oględziny w celu potwierdzenia, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. Jeżeli organ potwierdzi powyższy fakt, złom lub wywrot może zostać usunięty.

Istnieje jeszcze więcej przypadków, w których można usunąć drzewo lub krzew bez zezwolenia. Powyżej przedstawiłam te, które – moim zdaniem – są najistotniejsze z punktu widzenia właścicieli nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *