O psach nabytych ze schroniska – spór o zwolnienie z opłaty

Dzisiaj opowiem krótką historię sporu między gminą a organem nadzoru – regionalną izbą obrachunkową – o to czy rada tej gminy prawidłowo ustanowiła zwolnienie z opłaty od posiadania psów. Otóż rada pewnego miasta w jednej z uchwał postanowiła zwolnić z opłaty od posiadania psów osoby, które nabyły psy ze wskazanego w tej uchwale schroniska dla bezdomnych zwierząt, umieszczone tam przez gminę. Organ nadzoru stwierdził jednak, że taka uchwała jest nieważna, ponieważ zwolnienie przedmiotowe z opłaty może dotyczyć tylko posiadania psa, a nie nabycia psa ze schroniska.
Gmina się z tym stwierdzeniem nie zgodziła i wniosła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jej zdaniem, ustanowione zwolnienie dotyczy posiadania psa, a nie jego nabycia, ponieważ o tym czy dany posiadacz psa będzie objęty zwolnieniem, rozstrzygać będą okoliczności związane z posiadanym przez niego psem, tj. czy został nabyty ze wskazanego w uchwale schroniska, w którym został wcześniej umieszczony przez gminę.
Historia ta ma dwa zakończenia, bo znane mi są dwie takie sprawy. W jednej wojewódzki sąd administracyjny przyznał rację regionalnej izbie obrachunkowej i stwierdził, że zwolnienie jest nieprawidłowe, ponieważ jest uwarunkowane nabyciem psa ze ściśle oznaczonego schroniska, a pies musi tam być umieszczony przez gminę. W istocie zwolnieniem objęci byliby wyłącznie nabywcy, a nie posiadacze psów. Zwolnienie to nie dotyczyłoby bowiem nabywców psów z innych schronisk lub umieszczonych we wskazanym schronisku przez inny podmiot niż gmina, a także nie objęłoby posiadaczy psów, którzy nabyli je wcześniej ze schroniska. W drugiej sprawie sąd przyznał rację gminie i uznał, że zwolnienie jest prawidłowe, ponieważ osoby, które mogą korzystać ze zwolnienia łączy tylko to, że nabyły psa ze schroniska, czyli że warunki zwolnienia związane są z psem.
Pojawia się więc pytanie czy gminy mogą w takim razie ustanawiać tego typu zwolnienia, czy nie. Uważam, że mogą. Zwolnienie z opłaty obejmuje bowiem posiadanie psa nabytego ze schroniska i dla skorzystania ze zwolnienia nie ma znaczenia kto dokonał jego nabycia. Za niefortunne można byłoby co najwyżej uznać sformułowanie tego zwolnienia w tym konkretnym przypadku. Myślę, że zapis w uchwale o treści: „Nie pobiera się opłaty od posiadania psów od psów wziętych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt” nie dawałby żadnych podstaw do jego zakwestionowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *