Opieka zdrowotna nad uczniami – nowa ustawa w pigułce

Dzisiaj kilka słów na temat opieki zdrowotnej nad uczniami. Temat ten pojawia się na blogu w związku z wejściem w życie 12 września 2019 r. ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Uchwalona 12 kwietnia tego roku ustawa określa przede wszystkim zakres tej opieki, jej organizację i finansowanie. Zgodnie z ustawą opieka zdrowotna nad uczniami ma być realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną do ukończenia przez ucznia 19. roku życia. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana do ukończenia przez niego szkoły ponadpodstawowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ustawa nie dotyczy słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniów szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

Ustawa przewiduje, że profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Organ prowadzący szkołę ma obowiązek zapewnić uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole i w tym celu na podstawie umowy nieodpłatnie udostępnia go pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej. W przypadku braku gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole opieka ta ma być sprawowana w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Opiekę stomatologiczną ma natomiast sprawować lekarz dentysta na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych. Organ prowadzący szkołę ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z gabinetu dentystycznego. W przypadku braku gabinetu dentystycznego zlokalizowanego w szkole organ prowadzący szkołę zawiera umowę o udzielanie ww. świadczeń, w której określa się m. in. miejsce sprawowania opieki stomatologicznej. Może to być gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzony przez współpracujący ze szkołą podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Zakres świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną, w tym u uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, oraz lekarza dentysty, określają przepisy rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Są to regulacje bardzo szczegółowe, zawierające tabele świadczeń oraz warunki ich udzielania. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Zadania w zakresie jej monitorowania wykonują wojewodowie oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia.

Na tle powyższych regulacji nasuwa się pytanie na ile szkołom uda się, a właściwie z racji tego, że ustawa już weszła w życie należałoby powiedzieć udało się, wdrożyć te rozwiązania. W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną większych trudności być nie powinno. Myślę, że problemy mogą pojawić się natomiast w przypadku opieki stomatologicznej. Jej zorganizowanie wymaga bowiem znalezienia odpowiedniej – w stosunku do liczby szkół – liczby podmiotów, które mogą realizować świadczenia stomatologiczne finansowane ze środków publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *