Przyroda a prawo administracyjne

Co ma wspólnego przyroda z prawem administracyjnym? Okazuje się, że ma, i to bardzo wiele. Zagadnienia związane z ochroną przyrody przewijają się w licznych sprawach administracyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i budownictwem. Nierzadko kwestie związane z ochroną przyrody stanowią przeszkody w rozpoczęciu inwestycji, i to wcale nie tych na dużą skalę, jak elektrownie wiatrowe, hotele, czy fermy zwierząt futerkowych, ale nawet takich jak budowa domów jednorodzinnych. Skąd problemy?

Ano stąd, że budowa takiego zwykłego i nie ingerującego w przyrodę domu ma pogodzić dwa, często sprzeczne cele – inwestora, a więc tego kto buduje, oraz ochrony przyrody. Celem inwestora jest co do zasady zbudowanie czegoś, natomiast cele ochrony przyrody to generalnie zachowanie, rozważne użytkowanie i odnawianie poszczególnych jej składników. Wszystkie te cele można oczywiście szczegółowo opisywać, w oparciu o przepisy zawarte przede wszystkim w ustawie – Prawo budowlane czy ustawie o ochronie przyrody, ale nie o to tu chodzi. W pierwszej kolejności chodzi o ustalenie kiedy te dwa wskazane wyżej interesy się zdarzają i w jaki sposób je ze sobą pogodzić. Ma to kluczowe znaczenie dla każdego kto myśli o budowaniu.

Kiedy może dojść do, mówiąc potocznie, „konfliktu” interesu inwestora z interesem przyrody? Przede wszystkim wtedy kiedy inwestor zamierza zrealizować swoje przedsięwzięcie na terenach, na których występują formy ochrony przyrody.

Katalog form ochrony przyrody został zawarty w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Zaliczono tam do nich parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Każdej z tych form dotyczą stosowne przepisy, które mają za zadanie chronić występującą tam przyrodę, ale jednocześnie regulacje te ograniczają inwestorów w ich inwestycyjnych działaniach. W parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody. Osoby planujące budowę niewielkich obiektów w praktyce najwięcej problemów napotykają więc na obszarach parków krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu i w zespołach przyrodniczo – krajobrazowych, a także obszarach Natura 2000, gdzie proces inwestycyjny jest dopuszczalny ale napotyka na różnego rodzaju ograniczenia.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony przyrody. Jest on dostępny na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem: crfop.gdos.gov.pl. Można tu wyszukać konkretną formę ochrony przyrody po jej nazwie, sprawdzić które z tych form występują na obszarze danej gminy, powiatu czy województwa. W rejestrze podana jest data utworzenia danej formy ochrony przyrody i inne szczegółowe informacje na jej temat. Istnieje również możliwość sprawdzenia jej lokalizacji na mapie. W ten sposób można łatwo stwierdzić czy teren naszej inwestycji znajduje się w obszarze chronionym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *