Termin w postępowaniu przed organami i sądami administracyjnymi – uwagi ogólne

Termin to jedno z podstawowych pojęć w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Pojawia się zarówno w odniesieniu do organów czy sądów, którym ustawodawca wyznaczył terminy do załatwienia spraw lub podjęcia określonych czynności, jak i do stron i uczestników postępowania.

Dla strony / uczestnika postępowania nie ma nic ważniejszego niż termin w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Dlaczego? Ponieważ jeżeli termin upłynie, w większości przypadków nie można już nic w danej sprawie zrobić.

Jeżeli przed organem / sądem toczy się sprawa, w której jesteśmy stroną albo uczestnikiem postępowania, organ lub sąd powinni ją rozstrzygnąć w określonym przepisami terminie i to rozstrzygnięcie (decyzję, postanowienie, wyrok) doręczyć stronie / uczestnikowi postępowania wraz z pouczeniem. Pouczenie to, dla strony niezadowolonej z rozstrzygnięcia, jest jego najważniejszą częścią. Powinno bowiem zawierać informację co i w jakim terminie możemy zrobić z otrzymanym rozstrzygnięciem (decyzją, postanowieniem, wyrokiem), jeżeli się z nim nie zgadzamy. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić po doręczeniu nam takiego pisma jest sprawdzenie ile mamy czasu na złożenie odwołania / zażalenia / skargi. Zachowanie terminu jest bowiem konieczne, żeby organ czy sąd w ogóle zajął się naszym odwołaniem, zażaleniem czy skargą. Dopiero w drugiej kolejności należy się zastanowić w jaki sposób sformułować treść pisma.

Co to znaczy zachować termin? To znaczy dokonać jakiejś czynności (np. złożyć pismo) przed upływem terminu. Aby to zrobić, trzeba wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jak liczyć termin, a po drugie, w jaki sposób dokonać czynności, aby termin został zachowany. Odpowiedzi na obydwa powyższe pytania znajdujemy w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej powoływane także jako k.p.a.) oraz w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.).

Niniejszy post stanowi wstęp do kolejnych dwóch poświęconych tej problematyce. Pierwszy będzie dotyczył obliczania terminów w postępowaniach administracyjnych, o czym już za tydzień. W drugim natomiast zostaną wyjaśnione kwestie związane z zachowaniem terminów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Zapraszam do lektury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *